7 day tweet volume :
What exactly is curry? It's not a single spice, nor is it the curry tree (though the leaves are used in some dishes). Here's what it looks like in 12 places around the world: cnn.it/2RJljH6 pic.twitter.com/C3iOXZrczn
Anhenkudhin khithaanu kuruma gulhey fathuvaaeh beynumeh nuvey.Mihaaru vaanee kudakudhinge haqquthah rahkaatheri kurumuge qanoon faaskoh thasdheeq kurevifa.Ekudhin khithaanu kurumey kiya thiyakuranee hama jinsee aniyaa.Mifadha kankamah hivvarudhey meehunnahves fiyavalhu alhanjehey
މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢާއިޝަތު ޢަލީ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ ޑރ. ހަސަން ހަމީދާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ސްކޫލްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގައި ދެ މުޢައްސަސާއިން ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައި. pic.twitter.com/LOwXvDhHds
+3
ފޮއްދު އަށް އުދަ އަރައި ރަށާއި ޖެޓީ ވަކިވެއްޖެ mihaaru.com/news/68152
 • What exactly is curry? It's not a single spice, nor is it the curry tree (though the leaves are used in some dishes). Here's what it looks like in 12 places around the world: cnn.it/2RJljH6
  @CNN
 • މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢާއިޝަތު ޢަލީ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ ޑރ. ހަސަން ހަމީދާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ސްކޫލްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގައި ދެ މުޢައްސަސާއިން ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައި.
  @MoEdumv
 • Aisaru Naseem (24 aharu), Gdh.Rathafandhoo/Velleege miyadhu hedhunu IGMH ah health screening hedhumah gen gossafa vanikoh vany 8:24 ga vanee filaafa. Meena hoadhumuge massakai dhany @PoliceMv ge eheetherikama eku kuriyah. Adhi mikan hingaidhiya goiy balamun dhaavahaka dhannavan.
  @Corrections_Mv
 • Minister Dr. Aishath Ali makes a surprise visit to I'zzudhdheen School. @aisthly
  @MoEdumv
 • ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާއި އެފަދަ ކަންކަމަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަށް ވާހަކަދައްކާ އަދި އަމަލުކުރާ މެމްބަރުން ދެނެގަތުމަށް ޕާޓީގެ ފިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމެޓީން ބާއްވާ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދަނީ
  @MDPSecretariat
 • Fainu aadhayaa khilaafah giraalaafa. @DrHussainHassan @AslamAslamtey Varah avas hallakah rayyithun aadheys kurey. Rah rashuga bandharu fadha mashroou thah hingaa iru, ekamun vettah libidhaane gellumaai asaru dhenegannan hadhaa EIA report thakuge beynumaa medhu suvaalu ufedhey.
  @waddey_
 • އެއަރޕޯޓުގައި ސްކްރީނިންގް ފެށުމާއިއެކު ތާރމަލް ކެމެރާއިން ހުން ހުންނަ ކަމަށް ދައްކާ މީހުން އިތުރަށް އެސެސްކޮށް، ހިސްޓްރީ ނަގާ ހަދާނެ. އެހެން ނަމަވެސް އެސެސް ކުރުމަށްފަހު، މިވަގުތު އަދި ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޝައްކުވާ މީހަކު ފެނިފައެއް ނެތް. #NovelCoronavirus @MoHmv
  @HPA_MV
 • Prez @maumoonagayoom aa ekee lobuvethi bappa adhi Prez @ibusolih ge bappaafulhu. ❤️. Anhenun iss kurevvi veriyeh kamah photo thakunves feney. 😊
  @Mayan_17
 • Rashuge bandharu Sarahahadhah aadhayaa khilaafah udha aranee, kandimmain unlhandufaharu vadhenikuthun rakkaatheri ehnoon falhuthere varah gadha @MohamedNasheed @FaisalNasym @ibusolih @HassantayMDP @ShimranAb @alynazeer @MoEnvmv @MoHUDmv @Mihaarunews @psmnewsmv @raajjemv @vaavu
  @KinolhasC
 • މިއީ އސްލާން ދީނުގެ ނަމުގައި އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކޮށްގެން ވާނެ ކަންކަމެއް ނޫން. މިއީ ވެސް އަންހެން ކުދީންނަށް ދެވޭ އަނިޔާއެއް. #IstandagainstFGM
  @yumna_maumoon
 • ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބްލޮކް ޓްރައިލްސް ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން އަވަސްކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމާގުޅޭ ސަރކިއުލަރ. އިތުރުރަށް ވިދާޅުވުމަށް: bit.ly/2Rib6lV
  @judiciarymv
 • ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ މާލެ ސިޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓުން ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގުމަށް ތައްޔާރުވުން އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ކުރިއަށްދަނީ #އެޖެންޑާ19ރަށަށް
  @MDPSecretariat
 • Ambassador of #Japan to Maldives H.E. Keiko Yanai called on Foreign Minister H.E. Abdulla Shahid this morning. Discussions were held on issues of mutual interest and ongoing projects funded through Japanese assistance.
  @MoFAmv
 • “އެޖެންޑާ19 ރަށަށް” ކެންޕެއިން ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގުމަށާއި އަދި ވޯރކްޝޮޕް ބޭއްވުމަށް ޓީމްގެ ބޭފުޅުން ރ.އަތޮޅުގައި #އެޖެންޑާ19ރަށަށް
  @MDPSecretariat
 • The Corruption Perceptions Index (CPI) 2019 released today by @anticorruption reveals that #Maldives, for the fourth consecutive year, is among the two-thirds of countries to score below 50. #CPI2019
  @TransparencyMV
 • Thread ވެއްޓަށް ގެންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުގެ ނަތީޖާ "އެއް ތުނޑި ވޮޑެންޏާ އަނެއް ތުނޑި ގިރާނެ". ވޮޑެގިރުމަކީ ރާއްޖޭގެ ތަބީޢީ ސިފައެއް. އާދަޔާ ހިލާފު ކަމަށް ބަލާނީ ކިހިނެއް؟ 200އަހަރު ވަންދެން ގޮ ޑުދޮށުގަ ހުރި ގަހެއް ގިރައިގެން މޫދަށް ވެއްޓުން؟ މީހުންގެ ހަނދާނުގަ ނުގިރާވަރަށް ގިރުން؟
  @Lucasjalyl
 • ތ. ތިމަރަފުށީގައި ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޑިޒައިންކޮށް އިމާރާތްކުރުމަށް އެސް ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
  @MoHUDmv
 • 4 vana gas, iyyeaai miadhu.... 😭😭😭 @savefainu
  @MaryamWaheedha
 • Let’s talk about #SRH! Talking openly on the subject doesn’t only avoid unwanted and unplanned pregnancies but it also empowers the youth as well! Download #Siththaa to learn more about your Sexual and Reproductive Health and keep the conversation going.
  @UNFPAMaldives
 • Will the International Court of Justice order Myanmar to stop alleged Rohingya genocide? aje.io/pqsmt
  @AJEnglish
 • Together with the @ifrc, here are some tips on how to reduce the risk of the coronavirus infection this festive period of Chinese New Year! As we witness the largest migration of people this festive period, let us also stay safe during our travels especially while on the roads!
  @MalaysianRC
 • Meeves MDP candidate eh..keeve meenage candidacy baathil nuvee??? @FuttaruFureytha @LucianRasheed @SikkaMohoree
  @ShafrazNaeem
 • ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ލ ގަމުގެ ވަކިސަރަހައްދެއް ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް އަށް ތަރައްޤީ ކުރުން. މިކަންވެގެން ދާނީ ގަމުގެ އިގްތިސާދަށް ގެނެވޭ އިންޤިލާބީ ހެޔޮ ބަދަލަކަށް. ހަމަހަމަކަމާއިއެކު، އިގްތިސާދީ ގޮތުންނާއި ޢިޖްތިމާއީ ގޮތުން ރައްޔިތުން ބާރުވެރި ކުރުވުމަށް އަޅުގަނޑަށް ވޯޓެއް ދެއްވާ.
  @Feego777
 • ސާފުތާހިރުކަމަށް އެއްވެސް ސަމާލުކަމެއް ނުދީ، ބިދޭސީން ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރު ކުރަމުން ދާކަން އިމިގްރޭޝަނުން ހިންގި ރޫޓިން އިންސްޕެކްޝަންތަކުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވޭ! #RayyithungeHidhumathuga #Gulhigen
  @ImmigrationMV
 • #DhivehiArchives ދިވެހިރާއްޖޭގެ 1972 ވަނަ އަހަރުގެ ބޯހިމެނި ހިސާބުގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލަކުގެ މައުލޫމާތު. އޭރު އެރަށުގެ އާބާދީ އަކީ 3987.
  @NaajihDidi
 • Local council inthihaab campaign baaru speed ehhgai kuri ah @TeamFenaka 🤣 NaN vaanee ppm 🤪
  @vadhooCoco