User Overview

Followers and Following

Followers
Following
Trendsmap

History

Total Followers - Last Year
Daily Follower Change - Last Year
Daily Tweets - Last Year

Tweet Stats

Analysed 1,011 tweets, tweets from the last 23 weeks.
Tweets Day of Week (UTC)
Tweets Hour of Day (UTC)
Key:
Tweets
Retweets
Quotes
Replies
Tweets Day and Hour Heatmap (UTC)

Tweets

Last 50 tweets from @Podolyak_M
Demilitarization of the Russian Federation — an integral part of global security ensuring. The future of the Crimea is to be a pearl of the Black Sea, a national park with unique nature and a world resort. Not a military base for terrorists. It is just the beginning.
 
Демілітаризація Російської Федерації — невід’ємна частина забезпечення глобальної безпеки. Майбутнє півострова Крим — бути перлиною Чорного моря, національним парком з унікальною природою та світовим курортом. Не військовою базою для терористів. Все тільки починається.
 
RF proposes mankind to accept "Nazi World 2.0" which includes "right of force”. In addition: mass executions, torture, child abduction, filtration concentration camps. All presented under the brand of "Russian World". Only half a step away from gas chambers. This must be stopped.
 
Росія пропонує людству прийняти «Нацистський світ 2.0», що передбачає «право сили». А з ним – масові страти, тортури, викрадення дітей, фільтраційні концтабори. Все це подається під брендом «Русский мир». До газових камер лишається півкроку. Це категорично треба зупинити. Зараз.
 
Any "tribunals" in quasi-jurisdictions — just a propaganda show. Attempting to hold a trial of 🇺🇦 prisoners is a war crime and a violation of the Geneva Convention. The UN and the ICRC must make a strong statement. It is still not late to restore respect for these abbreviations.
 
Будь-які «трибунали» у квазіюрисдикціях – це пропагандистське шоу для внутрішнього вжитку. Спроба провести судилище над 🇺🇦 полоненими – це воєнний злочин і порушення Женевської конвенції. ООН та МКЧХ мають жорстко заявити позицію. Ще не пізно повернути повагу до цих абревіатур.
 
As Russia reported, it has accepted 3.2 million 🇺🇦 refugees since February 24. Refugees? Abducted children, people forcibly taken into slavery, seized documents... No one would consciously seek for "asylum" there. Ukrainians had no need to leave their homes until "🇷🇺 peace" came.
 
Росія відрапортувала, що прийняла 3,2 млн 🇺🇦 біженців з 24.02. Біженців? Викрадені діти, силоміць вивезені в рабство люди, вилучені документи... Жодна людина точно не буде свідомо шукати «притулок» у Росії. Українцям не потрібно було залишати дім, поки туди не прийшов «🇷🇺 мир».
 
RF now openly uses nuclear blackmailing at the Zaporizhzhya NPP:

- NPP territory mining;
- projectiles storage in workshops;
- direct threats to leave a "scorched earth".

Europe is under threat. Where are the UN Security Council statements, IAEA ultimatums, @CBSNews stories?
 
Рф відкрито перейшла до ядерного шантажу на Запорізькій АЕС:

- мінування території АЕС;
- зберігання снарядів у цехах;
- прямі погрози підривом, щоб залишити «випалену землю»

Європа сидить на пороховій діжці. Де заяви від Ради Безпеки ООН, ультиматуми МАГАТЕ, сюжети @CBSNews?
 
Each step of 🇷🇺 towards pseudo-referendums in occupied territories must be responded with weapons supply increase. Kremlin tests world’s readiness to "swallow" the annexation and sees no resistance. Aggressor must understand the price of its each step. Red lines must be outlined.
 
Кожен крок 🇷🇺 у бік псевдореферендумів на окупованих територіях має викликати збільшення постачання зброї з боку Заходу. Кремль перевіряє готовність світу «проковтнути» анексію та не бачить спротиву. Агресор має розуміти ціну кожного кроку. Червоні лінії мають бути окреслені.
 
დაუსრულებელი ბოროტება ბრუნდება. 14 წლის წინ 🇷🇺 შემოიჭრნენ საქართველოში, დაიპყრეს ქვეყნის გარკვეული ნაწილი და დაამყარეს თავიანთი კრიმინალური მონარქია. მაშინ რუსმა მტაცებლებმა პირველად გაუგეს სისხლს გემო. მსოფლიომ უპასუხა შეშფოთებით, "გადატვირთვით" და ჩრდილოეთის ნაკადი 2-ით 1/2 pic.twitter.com/i0FBKwAiqQ
Replying to @Podolyak_M
შესაბამისად, რუსეთმა დაიწყო უკრაინის ტერორი და აწარმოებს ჰიბრიდულ ომს მსოფლიოს წინააღმდეგ. უკრაინელებს საქართველოსთვის არ სჭირდებათ ახსნა, თუ რას ნიშნავს რუსეთი. ჩვენ ეს ვიცით. ისღა დაგვჩენია ეს აზრი მივიტანოთ დასავლეთის "მტრედებამდე". გაუმარჯოს თავისუფალ საქართველოს! 2/2
 
დაუსრულებელი ბოროტება ბრუნდება. 14 წლის წინ 🇷🇺 შემოიჭრნენ საქართველოში, დაიპყრეს ქვეყნის გარკვეული ნაწილი და დაამყარეს თავიანთი კრიმინალური მონარქია. მაშინ რუსმა მტაცებლებმა პირველად გაუგეს სისხლს გემო. მსოფლიომ უპასუხა შეშფოთებით, "გადატვირთვით" და ჩრდილოეთის ნაკადი 2-ით 1/2
 
Непокаране зло повертається в більших масштабах. 14 років тому 🇷🇺 танки вторглися в Грузію. Було захоплено частину країни, з’явилися кримінальні квазіреспубліки. Ru-хижак чи не вперше відчув смак крові. Світ відповів занепокоєнням, «перезавантаженням» і «Північним потоком-2». 1/2 pic.twitter.com/qgOhr3fJTB
Replying to @Podolyak_M
Як наслідок – Росія починає терор в Україні та веде гібридну війну проти світу, шантажуючи Європу газом і морячи голодом південь і схід. Грузини не мають пояснювати українцям, що таке Росія. Ми знаємо. Залишилося донести цю думку до західних «голубів». Хай живе вільна Грузія! 2/2
 
Непокаране зло повертається в більших масштабах. 14 років тому 🇷🇺 танки вторглися в Грузію. Було захоплено частину країни, з’явилися кримінальні квазіреспубліки. Ru-хижак чи не вперше відчув смак крові. Світ відповів занепокоєнням, «перезавантаженням» і «Північним потоком-2». 1/2
 
Propaganda exploits fear. Russia seeks to discredit 🇺🇦 in the eyes of Western societies with allegations about "black market of weapons”. As a result — to block support. But there is no proof in six months. This a war live where everything is seen: total accounting and control.
 
Пропаганда завжди експлуатує страх. Вкидами про «чорний ринок зброї» Росія прагне дискредитувати 🇺🇦 в очах західних суспільств. Як наслідок – заблокувати підтримку. Але за півроку – жодного доказу. Це війна в прямому ефірі, де всі бачать, що є тотальний облік і ретельний контроль
 
Пријателот се познава во неволја. Не е важно со каква големина е твојата земја, важно е какво срцето. Многу народи денес ќе покажат повеќе храброст од половина од G20. Како Северна Македонија, која ѝ пружи помош на 🇺🇦. Ние никогаш нема да го заборавиме ова.
 
Друг пізнається у скруті. Неважливо, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП, важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши 🇺🇦 плече у вигляді танків і літаків. Ми ніколи цього не забудемо.
 
This morning in Europe became possible just because the Zaporizhzhya NPP miraculously did not explode yesterday. RF has seized it and is staging dangerous provocations there. The IAEA/UN must demand 🇷🇺 withdraw from the NPP and hand it over to the control of a special commission.
 
Цей суботній ранок у багатьох містах Європи став можливим тому, що вчора Запорізька АЕС дивом не злетіла в повітря. Росія захопила станцію та влаштовує небезпечні провокації. МАГАТЕ/ООН мають жорстко вимагати від 🇷🇺 вийти з АЕС та передати її під контроль спеціальної комісії.
 
Due to severe losses, Kremlin resorts to two covert mobilization forms: recruiting prisoners for serious crimes (PMC) and creating nazi-battalions in the empire’s colonies (Mari El Republic, Tatarstan, etc). Moscow still avoids the widespread conscription of ethnic Russians.
 
В умовах жорстких втрат ru-армії Кремль вдається до двох форм прихованої мобілізації: рекрутинг ув’язнених за тяжкі злочини (ПВК) та створення нацбатальйонів у колоніях імперії (Марій Ел, Татарстан тощо). Москва продовжує робити все, щоб уникнути широкого призову етнічних росіян.
 
What does the ru-occupation of southern 🇺🇦 look like? Filtration concentration camps. Mass arrests and tortures. Limited supply of products. No rights and freedoms. To "freeze" the war is to get a new DPRK with millions of hostages. We need weapons. We must liberate our people.
 
Як виглядає ru-окупація півдня України? Фільтраційні концтабори. Масові арешти й тортури. Обмежена видача продуктів. Тотальний контроль. Жодних прав і свобод. «Заморозити» війну – це отримати нову КНДР з мільйонами заручників. 🇺🇦 потрібна зброя, маємо негайно звільнити людей.
 
Western politicians must understand their responsibility: be a leader means to make decisions guided not by one electoral cycle, but by a future vision. Prices are important, but we cannot leave to our children a crueler world than before. 🇷🇺 must be stopped. Tyrants must lose.
 
Західні політики мають розуміти свою відповідальність: бути лідером — це ухвалювати рішення, керуючись не одним електоральним циклом, а візією майбутнього. Ціни важливі, але ми не можемо залишити дітям жорстокіший світ, ніж він був. 🇷🇺 має бути зупинена. Тирани мають програти.
 
The only thing that poses a threat to Ukrainians is 🇷🇺 army of executioners and rapists coming to 🇺🇦 to commit genocide. Our defenders protect their nation and families. People's lives are the priority for Ukraine, that is why we are evacuating residents of front-line cities. 1/2
Replying to @Podolyak_M
Today, Moscow tries to discredit the Armed Forces of 🇺🇦 in the eyes of Western societies and disrupt weapons supply using the entire network of influence agents. It is a shame that the organization like @amnesty is participating in this disinformation and propaganda campaign. 2/2
 
The only thing that poses a threat to Ukrainians is 🇷🇺 army of executioners and rapists coming to 🇺🇦 to commit genocide. Our defenders protect their nation and families. People's lives are the priority for Ukraine, that is why we are evacuating residents of front-line cities. 1/2
 
Єдине, що становить загрозу життю українців, — це 🇷🇺 армія катів і ґвалтівників, яка прийшла в 🇺🇦 чинити геноцид. Наші захисники боронять свій народ і сім'ї. Життя людей для України є безумовним пріоритетом, саме тому ми проводимо евакуацію мешканців прифронтових міст. 1/2
Replying to @Podolyak_M
Сьогодні 🇷🇺 докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати Збройні Сили 🇺🇦 в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу. Шкода, що така організація, як @amnesty, бере участь у цій кампанії з дезінформації та пропаганди. 2/2
 
Єдине, що становить загрозу життю українців, — це 🇷🇺 армія катів і ґвалтівників, яка прийшла в 🇺🇦 чинити геноцид. Наші захисники боронять свій народ і сім'ї. Життя людей для України є безумовним пріоритетом, саме тому ми проводимо евакуацію мешканців прифронтових міст. 1/2
 
To talk with RF, you need to have the right negotiating position. It has 4 simple components:

1. Long-range artillery, MLRS and ACTAMS to destroy 🇷🇺 logistics.
2. Air defense to protect cities.
3. Shock drones – the best hunters.
4. Armored vehicles for counter-offensives.
 
Щоб говорити з 🇷🇺, потрібно мати правильну переговорну позицію. Вона містить чотири прості складові:

1. Далекобійна артилерія, РСЗВ та ATAСMS, аби знищити 🇷🇺 логістику.
2. ППО/ПРО, щоб захистити міста.
3. Ударні безпілотники – найкращі мисливці.
4. Бронетехніка для контрнаступів
 
RF’s main goal for now – to undermine weapons supply to 🇺🇦. A favorite tool of the KGB is to fragment the society, sow doubts and mistrust through disinformation and manipulation. We do not have play this game. The partnership between Ukraine and the West is stronger than ever.
 
Росія не має важливішого завдання, ніж підірвати постачання зброї в 🇺🇦. Улюблений інструментарій КДБ – фрагментувати суспільство, сіяти сумніви та недовіру через дезінформацію та маніпуляції. Чи треба нам грати в цю гру? Точно ні. Партнерство України та Заходу – міцне як ніколи.
 
Moscow is raising the terror level with one hand, and inviting to surrender with the other. Shredder — a well-known herald of the Empire and a voice at the ru-tsar's court. If Moscow wants dialogue, it is up to them. First, a cease-fire and troops withdrawal, then – constructive.
 
Однією рукою 🇷🇺 підвищує градус терору новими варварськими злочинами, іншою – запрошує до капітуляції. Шредер — знаний глашатай імперії й голос при ru-царському дворі. Якщо Москва хоче діалогу — м'яч на її полі. Спочатку — припинення вогню й відведення військ, потім — конструктив
 
These people lived peacefully in their homes, were raising children and going to work. Then 🇷🇺 decided to "free" them – bringing terror, death and destruction to Donbas. Locals are forced to leave and start over their lives not to become victims. This is what "Russian world" is.
 
Ці люди спокійно жили у своїх будинках, виховували дітей і ходили на роботу. А потім 🇷🇺 вирішила «звільнити» їх, принісши на Донбас терор, смерть і руйнування. Тисячі місцевих змушені виїхати й «обнулити» своє життя, щоб не стати наступними жертвами. Такий він, «русский мир».
 
The boldest threats can be just rhetorical tricks and muscle playing. But if you go to the end, it turns out that behind loud words there is only banal boasting. Maybe it is time for the world to stop looking back at the "last warnings of 🇷🇺" and put war criminals in their place?
 
Іноді найзухваліші погрози – це лише риторичні прийоми та гра м’язами. Але якщо йти до кінця, то виявиться, що за гучними словами криється лише банальна чванькуватість. Може, час світу припинити озиратися на «останні 🇷🇺 попередження» й поставити на місце ru-воєнних злочинців?
 
Hardly anyone wants diplomatic relations with Al-Qaeda, ISIS or Hezbollah. So why does the West have diplomatic relations with a country whose bloody crimes scale is hundreds times greater than all known thugs? It’s time to officially call black a black #RussiaIsATerrorristState
 
Навряд чи комусь потрібні дипвідносини з «Аль-Каїдою», ІДІЛ чи «Хезболлою». Тоді навіщо Заходу дипломатичні відносини з країною, масштаб кривавих злочинів якої в сотні разів більший, ніж в усіх відомих головорізів? Потрібно офіційно назвати чорне чорним – #RussiaIsATerroristState
 
«RF would not attack if 🇺🇦 had renounced NATO and Crimea!» — an absurd ru-propaganda stamp repeated by some Western politicians. For what? 🇷🇺 attacked because it wants to destroy Ukraine, kill children, frighten Europe with its cruelty. No need to look for excuses for non-humans.
 
«Рф не напала б на 🇺🇦, якби та відмовилася від НАТО й Криму!» – абсурдний ru-пропагандистський штамп, який повторюють деякі західні політики. Навіщо? 🇷🇺 напала тому, що хоче нищити Україну, вбивати дітей, лякати Європу своєю жорстокістю. Не треба шукати виправдання нелюдам.
 
🇷🇺 seizes Europe's largest nuclear power plant, takes workers hostage and fires at peaceful cities from there, so that 🇺🇦 cannot fire back. Europe is under a threat. Good that @iaeaorg reacts after the @nytimes front page. This world security system does not work – get a new one.
 
🇷🇺 захоплює найбільшу АЕС Європи, бере в заручники працівників та обстрілює звідти мирні міста, щоб 🇺🇦 не могла бити у відповідь. Під загрозою пів-Європи. Добре, що @iaeaorg реагує хоча б після першої шпальти @nytimes. Ця система світової безпеки справді не працює – давайте нову.
 
Effective counteroffensive operarion is based on three «D»:
1. Demoralisation – liquidation of key collaborators in the occupied territories;
2. Defragmentation – strikes on warehouses, fuel bases, operational headquarters;
3. Depopulation – maximum losses in enemy manpower.
 
Сценарій ефективної контр-операції базується на трьох «Д»:
1. Деморалізація – ліквідація ключових колаборантів на окупованих територіях.
2. Дефрагментація – удари по складах, базах пального, оперативних штабах.
3. Депопуляція – максимальні втрати ворога в живій силі.
 
 
Free access is provided to the 8 hour timeframe for this page.

A Trendsmap Explore subscription provides full access to all available timeframes

Find out more

This account is already logged in to Trendsmap.
Your subscription allows access for one user. If you require access for more users, you can create additional subscriptions.
Please Contact us if you are interested in discussing discounts for 3+ users for your organisation, or have any other queries.